1. Taraflar

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Evliya Çelebi Mh. Sadi Konuralp Cd. No:5/2, IKSV Vakfı Binası, Beyoğlu, İstanbul / PK: 34433 adresinde bulunan “Pozitif Omlet” ile www.pozitifomlet.com internet adresinde yer alan sitede (“Omlet”) yazar olmak isteyen her kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında kurulmuş ve Kullanıcı’nın elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylamasıyla yürürlüğe girmiştir. Pozitif Omlet ve Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Sözleşme’nin konusu, Omlet’ten erişilen ve Omlet’te paylaşılan fotoğraf, resim, görsel, yazı, yorum, video ve diğer tüm içeriklere (tümü birlikte “İçerik” veya “İçerikler” olarak anılacaktır) ilişkin usul ve esasların çerçevesinin çizilmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı yazar olarak statüsünün tesisi içi sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bunlarla ilgili derhal Pozitif Omlet’e bilgi verecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Pozitif Omlet’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

3.3. Kullanıcı Omlet’te yayınlayacağı tüm içeriklerde ve gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Omlet’te zaman zaman yayınlanabilecek koşullara ve kanuna, ahlak ile adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.4. Omlet’te yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Pozitif Omlet’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.5. Pozitif Omlet’in tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Omlet’ten faydalanmanın ötesinde kullanılması, Omlet dahilinde bulunan her türlü fotoğraf, resim, görsel, metin, imge, video, dosya vb. veriler ile İçerikler’in kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

3.6. Pozitif Omlet’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Sözleşme ve Omlet üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Omlet’i yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayınını durdurma hakkı saklıdır. Pozitif Omlet tarafından Sözleşme ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Omlet’te yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Omlet’in kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

3.7. Pozitif Omlet, Kullanıcı’nın Omlet üzerinde yayınladığı İçerikler neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Pozitif Omlet’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3.8. Omlet’te gerçekleştirilecek İçerik paylaşımı faaliyetleri münhasıran Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmekte olup Pozitif Omlet, yalnızca İçerik paylaşımı işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Kullanıcılar’a bir platform sunmaktadır.

3.9. Kullanıcılar, Platform’da paylaşılan İçerikler’in doğruluğu, niteliği, orijinalliği, yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere hiçbir konu hakkında Pozitif Omlet’in bilgi sahibi olmadığını ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını, Pozitif Omlet’in herhangi bir şekilde İçerik paylaşımı işleminin tarafı olmadığını kabul ederler. Kullanıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, İçerik’e ilişkin tüm taleplerin kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Pozitif Omlet, İçerikler’in Omlet’te yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Omlet’te yayınlanması için Pozitif Omlet tarafından onay verilmesi Pozitif Omlet’in İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Pozitif Omlet, işbu Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayınlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.

3.11. Pozitif Omlet, ilgili İçerik kapsamında sunulan sair içeriklerin hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi, fikri ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya Pozitif Omlet’in bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması, İçerik içerisindeki tanımların yahut video veya fotoğrafların İçerik’i yansıtmaması veya başka şekillerde yanıltıcı nitelikte olması veya işbu Sözleşme ve Omlet’te yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Kullanıcı’ya herhangi bir ihtarda bulunmadan İçerik’in yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

3.12. Kullanıcı, Omlet’te sunduğu İçerikler’e ilişkin haklar ve yetkiler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu, İçerik’in paylaşılması ve İçerik’in hak ve yetkilerinin kendisi tarafından devredilmesine karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını, İçerik paylaşımının Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Omlet’in ilgili yerlerinde belirtilen koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. İçerik’in herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcılar bu yönde Pozitif Omlet’e yapılan taleplere karşı Pozitif Omlet’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunmakla yükümlü olacaktır.

3.13. Kullanıcı, Omlet’te sunduğu İçerikler üzerinde sahip olduğu işleme, çoğaltma, yayma, temsil (doğrudan ve dolaylı olarak) ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mali haklar) ile umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkilerini içeren manevi hakları kullanma yetkisini; her türlü ticari kullanım ile üçüncü gerçek veya tüzel kişilere devir yetkilerini de kapsar şekilde, herhangi bir süre, amaç, yer ve muhteva sınırlaması olmaksızın herhangi bir ücret veya karşılık talep etmeksizin, gayri kabili-i rücu Pozitif Omlet’e devretmeyi taahhüt eder.

3.14. KULLANICI, OMLET’İN KULLANIMI VE OMLET’TE PAYLAŞILAN İÇERİKLER’E İLİŞKİN OLARAK POZİTİF OMLET’TEN HANGİ HAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, POZİTİF OMLET’İN İÇERİKLER’E İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. POZİTİF OMLET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDIĞI ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFIYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN OMLET’İN KULLANIMI VE/VEYA İÇERİK PAYLAŞIMI NETİCESİNDE YAHUT KULLANICILAR’IN FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. OMLET ÜZERİNDEN SUNULAN SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA POZİTİF OMLET’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. POZİTİF OMLET, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

3.15. Kullanıcı, Omlet üzerinden Pozitif Omlet’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Pozitif Omlet’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4. Sair Düzenlemeler

4.1. Pozitif Omlet dilediği zamanda Omlet’i ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

4.2. Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.